Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsenet. Suomen Asianajajaliitto pitää huolen siitä, että sen jäsenet noudattavat kaikessa toiminnassaan hyvää asianajajatapaa ja ylläpitävät korkeaa ammattietiikkaa.

Asianajajien toiminnan valvonta perustuu lakiin, ja myös asianajajan erityisistä kelpoisuusehdoista säädetään laissa. Asianajajaliiton jäsenillä on velvollisuus ottaa asiakkaidensa suojaksi vastuuvakuutus. Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa ja luvan edellytyksiä säädellään niin ikään lailla ja nimikettä saavat käyttää vain oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta luvan saaneet lakimiehet. Asianajajaliitto ei valvo lakiasiaintoimistoja eikä lakitoimistoja, mutta luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminta kuuluu Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan puolueettoman valvontalautakunnan piiriin. Asianajotoimiston laskutukseen tyytymättömällä henkilöllä on oikeus saattaa asianajolaskua koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan puolueettoman palkkioriitalautakunnan käsiteltäväksi. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen Asianajajaliiton ohjeita ja määräyksiä.