Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

ASIANAJOTOIMISTO VUORIO & TOIVONEN OY

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy 
Eerikinkatu 41, 20100 Turku 
toimisto@vuoriotoivonen.fi

2.Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n asiakasrekisteri, johon kuuluvat Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n asiakkaat.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön edellytysten mukaisesti Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, uusien toimeksiantojen vastaanottaessa esteellisyyksien selvittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja muita vastaavia käyttötarkoituksia varten.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä asiakkaista.
Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyviä tietoja, muun muassa:

  • nimi, osoite, henkilötunnus

  • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

  • yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö

  • yhteystiedot; mm. sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivujen osoite

  • laskutustiedot

  • suoramarkkinointikiellot

  • asiakassuhteen viestintään liittyvä historia (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), mahdolliset reklamaatiot

  • toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto

5. Henkilötietojen käsittely ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisläheistä toimeksiannon solmimisen ja muun asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa sekä asiakastapahtumissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteritietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön mukaisissa rajoissa, muutoin tietoja ei luovuteta kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pyydettäessä ja lain näin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja saavat käyttää vain toimeksiannon hoitamiseen osallistuvat henkilöt. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen, takaavat sen, ettei henkilötietoja päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla.

10. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoituksen perusteella tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joita koskevat pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle.
Kaikki pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä seuraavaan osoitteeseen:
Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy, Eerikinkatu 41, 20100 Turku 

Asiakkaalla on


Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Tiedot luovutetaan asiakkaalle tarvittaessa kirjallisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin (mm. soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti).

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.